Αποτελεσματική Συνεργασία Σχολείου & Οικογένειας: Ο Ρόλος των Σχολών Γονέων

 Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας έχει επίκεντρο τον μαθητή και αφορά όχι μόνο τη βελτίωση της σχολικής του επίδοσης και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων συμπεριφοράς, αλλά και την ενίσχυση της γονεϊκής εμπλοκής στη σχολική ζωή συνολικά. Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται ότι παρουσιάζει ένα εύρος πλεονεκτημάτων για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η αρμονική συνεργασία σχολείου-οικογένειας προϋποθέτει την αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα δύο μέρη, η οποία προκύπτει μέσα από τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Η επικοινωνία θεωρείται αποτελεσματική, όταν αντλεί από την αρχή της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού και στοχεύει στην επίτευξη της αρχής «και οι δυο κερδισμένοι».

Στόχος της σχέσης συνεργασίας που εφαρμόζεται στις Σχολές Γονέων είναι οι γονείς να υιοθετήσουν μια ανάλογη στάση με τα παιδιά τους, αλλά και γενικότερα στις διαπροσωπικές τους αλληλεπιδράσεις, όπως για παράδειγμα με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο εν γένει.

Ενδεικτικά περιεχόμενα

  • Ο θεσμός της οικογένειας
  • Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη και την ψυχική υγεία του παιδιού
  • Το οικογενειακό περιβάλλον και οι επιδράσεις του
  • Ο μορφωτικός και κοινωνικοποιητικός ρόλος της οικογένειας
  • Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς
  • Μοντέλα για τη σχέση σχολείου – οικογένειας
  • Εποικοδομητική συνεργασία σχολείου – οικογένειας: βασικές αρχές και πρακτικές
  • Σχολές γονέων: ο διπλός ρόλος τους

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ