Χαρακτηρισμός της περιοχής των Λευκών Ορέων ως Εθνικό Πάρκο - Ειδήσεις Pancreta

Για δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε  στο opengov την περασμένη Παρασκευή,από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο αφορά τον χαρακτηρισμό των Λευκών Ορέων ως Εθνικό Πάρκο.Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Π.Δ.του οποίου ο τίτλος είναι: «Χαρακτηρισμός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και χρήσεων, όρων και περιορισμών»,θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Αυγούστου.
Η απόφαση του υπουργείου, να χαρακτηριστουν τα Λευκά Όρη ως  Εθνικό Πάρκο,έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για περιοχή απαράμιλλου φυσικού κάλλους και μεγάλης οικολογικής αξίας, τα δε στοιχεία της βιοποικιλότητάς του σε συνδυασμό με τη γεωγραφική του θέση το καθιστούν μοναδικό.
   Γίνεται αντιληπτό πως από την στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση και το σχέδιο, με την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, γίνει νόμος του κράτους,θα ληφθεί σειρά αυστηρών μέτρων για την προστασία της περιοχής των Λευκών Ορέων,που θα  αφορούν την βόσκηση των ζώων,την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας κ.λ.π.ανάλογα με τις ζώνες τις οποίες καθορίζει το υπο διαβούλευση σχέδιο.
Στο άρθρο 1 μάλιστα του σχεδίου Π.Δ.το οποίο αναφέρεται στον σκοπό του,γράφει:«Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου και των φυσικών πόρων, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου στα χερσαία και θαλάσσια τμήματα της περιοχής της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (Special Area of Conservation): GR4340008, της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (Special Protection Area): GR4340014 και των επεκτάσεων σε τμήμα του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης δυτικά και σε τμήμα του φαραγγιού της Ίμπρου ανατολικά, που διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή και η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης».

Το σχέδιο Π.Δ.καθορίζει μια σειρά χρήσεων και δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν στα Λευκά Όρη καθώς όμως και τα μέτρα,τους όρους και τους περιορισμούς που μπαίνουν.

Το βασικό κείμενο του σχεδίου,όπως αναρτήθηκε για διαβούλευση,αναφέρει:
«Η περιοχή των Λευκών Ορέων βρίσκεται στο νομό Χανίων και έχει Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.), που συγκροτήθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του ν. 3044/2002 (197 Α΄).
Με την αρ πρωτ οικ 36130/1119/18.7.2016 Απόφαση της ΓΓ του ΥΠΕΝ έγινε η έγκριση της «Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) Λευκών Ορέων». Η ανωτέρω Ε.Π.Μ. πρότεινε τον χαρακτηρισμό ως Εθνικού Πάρκου σύμφωνα με το ν. 3739/2011, άρθρα 4 και ειδικότερα στο άρθρο 5 όπου : «ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης έκτασης που είτε λόγω της θέσης τους, είτε, όπως διασυνοριακές, είτε λόγω της εξέχουσας οικολογικής ή άλλης φυσικής σπουδαιότητάς τους θεωρούνται ως σημαντικές σε εθνικό επίπεδο». Η Περιοχή των Λευκών Ορέων τεκμηριωμένα αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων με μοναδικά χαρακτηριστικά το καθένα, σχηματίζοντας συνολικά μία περιοχή απαράμιλλου φυσικού κάλλους και μεγάλης οικολογικής αξίας, τα δε στοιχεία της βιοποικιλότητάς του σε συνδυασμό με τη γεωγραφική του θέση το καθιστούν μοναδικό για πολλούς λόγους.
§  Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) με την απονομή του European Diploma of Protected Areas (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα του Συμβουλίου της Ευρώπης).
§  Ανήκει στο δίκτυο Αποθεμάτων της Βιόσφαιρας (Biosphere reserve), περιοχών δηλαδή που χαρακτηρίζονται έτσι από το πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών).Το φαράγγι της Σαμαριάς και ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου είναι οι μοναδικές προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο MAB (πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα).
§  Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
§  Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 με τον κωδικό GR4340014 (Ζώνη Ειδικής Προστασίας: ΖΕΠ).

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, διαμόρφωσε, σε συνέχεια σχετικής συνεργασίας με τον Φ.Δ.., το σχέδιο Π.Δ. εξετάζοντας τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. της περιοχής, τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας και τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη φύση και τη Βιοποικιλότητα.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Δευτέρα 22/8/2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ.».
  Για όσους ενδιαφέρονται,το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με όλα τα άρθρα του,μπορούν να το διαβάσουν εδώ:
http://www.opengov.gr/minenv/?p=7485


Πηγή: rethnea.gr