Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αποπληρωμή οφειλών στο Δημόσιο σε 72 και 120 δόσεις - Ειδήσεις Pancreta

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας»

Όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση, με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η διευκόλυνση αποπληρωμής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών και η αντιμετώπιση της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας μέσω της παροχής δυνατότητας επανένταξης στις ρυθμίσεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019, Α΄ 73 (ρύθμιση σε έως 120 δόσεις) και του άρθρου 289 του ν. 4738/2020, Α΄207 (ρύθμιση σε έως 72 δόσεις) για την υπολειπόμενη (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης) οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται αναλυτικά τα εξής:

ΜΕΡH Α’ και Β’

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4987/2022 σχετικά με TOV εκσυγχρονισμό του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας στα εξής κατά βάση σημεία:

-προβλέπονται οι όροι χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία σε περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή,

-αίρεταιηπρόβλεψηαλληλέγγυας ευθύνης των αναφερόμενων υπόχρεων καταβολής Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από επαχθή αιτία,

-ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την προσκόμιση/υποβολή πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α σε περιπτώσεις υποσχετικών ή εκποιητικών δικαιοπραξιών.

β. Ρυθμίζεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, η διαδικασία καταβολής φόρου κτήσεων ακινήτου αιτία θανάτου σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταβίβασης του ακινήτου αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής.

γ.Εξαιρούνται οι τελευταίοι κάτοχοι κληρονομιαίων ακινήτων, τα οποία έχουν αποκτήσει με σύμβαση μεταβίβασης από επαχθή αιτία, από την αλληλέγγυα ευθύνη με τους κληρονόμους και κληροδόχους, για την πληρωμή του φόρου που βαρύνει τα εν λόγω ακίνητα.

δ. Επαναπροσδιορίζεται ο χρόνος παραγραφής δικαιώματος του Δημοσίου, για επιβολή φόρων που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή του ν. 2961/2001 (φορολόγηση κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.).

ε. Απαλείφεται η υποχρέωση προσάρτησης του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, που μεταβιβάζει την κυριότητα με επαχθή αιτία ή συνιστά από την ίδια αιτία εμπράγματα δικαιώματα, σε ακίνητο, που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής (εισάγεται εφεξής υποχρέωση ρητής μνείας από τον συμβολαιογράφο, για την υποβολή της κατά περίπτωση δήλωσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής).

στ. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Συγκεκριμένα, επεκτείνεται και για το έτος 2023 η πρόβλεψη κατάταξης σε φορολογικές ζώνες χαμηλότερου συντελεστή βασικού φόρου, για τα μνημονευόμενα κτίσματα.

ζ. Ορίζονται οι υπόχρεοι και ο τρόπος ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, και τίθενται οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

η. Ρυθμίζονται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα, ζητήματα της διαδικασίας έκδοσης πράξης προσδιορισμού του φόρου κατά τις διατάξεις του ν.4987/2022, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης υπόχρεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) από την οποία προκύπτει μείωση φόρου.

θ. Παρατείνεται εκ νέου και έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα η ισχύς του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) για τα οριζόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

ι. Εφαρμόζονται για το οριζόμενο χρονικό διάστημα τα κίνητρα του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013 στις οντότητες που επιλέγουν τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης [αποσβέσεις επί του μνημονευόμενου εξοπλισμού προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%) κ.λπ.].

ια. Καταργείται η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, για την απαλλαγή των αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων από τα προβλεπόμενα σε βάρος τους μέτρα, λόγω φορολογικών οφειλών.

ιβ. Προβλέπεται η μη επιβολή προστίμου και στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ (σήμερα η μη επιβολή προστίμου προβλέπεται μόνο στην περίπτωση εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου).

Ακυρώνονται πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν για τις, κατά τα ανωτέρω, εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.

ιγ. Προβλέπεται, σε περίπτωση, όπου το προκύπτον από εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής εισόδημα, έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους:

-η μη επιβολή του οριζόμενου διοικητικού προστίμου,

-η ακύρωση των ήδη εκδοθεισών, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, πράξεων επιβολής προστίμου,

-ο συμψηφισμός ή η επιστροφή των ήδη εισπραχθέντων προστίμων για την ανωτέρω αιτία.

ιδ. Εισάγονται κυρώσεις (επιβολή χρηματικών προστίμων και διακοπή της πρόσβασης στους σχετικούς ιστότοπους) στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, σε περίπτωση παραβιάσεων των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων και πληροφοριών στις συναλλαγές που αυτοί εκτελούν.

ιε. Εισάγεται υποχρέωση διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 με τη Φορολογική Διοίκηση και προβλέπεται σχετική δυνατότητα επιβολής χρηματικών προστίμων, σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης.

ιστ. Επιβάλλεται υποχρέωση σε επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους ή της παραγωγικής τους διαδικασίας παραλαμβάνουν είτε από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., είτε από το εσωτερικό της χώρας, τα οριζόμενα ενεργειακά προϊόντα, να υποβάλουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας δήλωση γνωστοποίησης παραλαβής των προϊόντων αυτών, πριν την έναρξη της διακίνησής τους, καθώς αυτή πραγματοποιείται υποχρεωτικά υπό την κάλυψη της δήλωσης γνωστοποίησης παραλαβής.

Χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση η μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον παραλήπτη και τον μεταφορέα, και επιβάλλονται αυτοτελώς τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

ιζ. Επανακαθορίζονται, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων.

ιη. Θεωρείται λήξασα η ειδική διαχείριση της ανώνυμης εταιρείας «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.», σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης, κατά το ελάχιστο οριζόμενο ποσοστό, του ενεργητικού της, εντός τριάντα εννέα (39) μηνών [αντί είκοσι οκτώ (28) που ισχύει σήμερα], από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών περί του ενεργητικού και παθητικού της.

Παρατείνεται εκ νέου, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η δυνατότητα του ειδικού διαχειριστή πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού και σύναψης σχετικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, για τη συνέχιση της λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης.

ιθ. Παρέχεται στην Τράπεζα της Ελλάδος η δυνατότητα απόφασης λήξης της ειδικής εκκαθάρισης χρηματοδοτικού ιδρύματος, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις.

κ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των γνωμοδοτικών οργάνων κατά τη διαδικασία ανάθεσης των Συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021. Ειδικότερα:

-Εισάγεται πρόβλεψη καταβολής αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, στα μέλη των προαναφερόμενων γνωμοδοτικών οργάνων.

-Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού εξωτερικών εξειδικευμένων επιστημόνων, ως μελών των αναφερόμενων συλλογικών οργάνων.

κα.Αίρεται, με την έναρξη ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων, η παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του κέντρου εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος στη θέση Δράμεσι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων.

κβ. Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε. και μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:

-οι προσλήψεις του προσωπικού στη Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε. εξαιρούνται της διαδικασίας Α.Σ.Ε.Π. και διενεργούνται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων και του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας,

-εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ των υπόψη διατάξεων εκδίδεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Θ. - HELEXPO A.E. μετά από γνώμη της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) Α.Ε. ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας της εταιρείας.

κγ. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση, για την επέκταση με υ.α., της χωρικής αρμοδιότητας των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

κδ. Προβλέπεται η σύσταση:

- αυτοτελούς Τμήματος στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Υπουργείου Οικονομικών, με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

-πέντε (5) οργανικών θέσεων, για τις ανάγκες στελέχωσης της προαναφερόμενης μονάδας.

κε.Παρατείνεται, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

κστ. Παρατείνεται αυτοδίκαια η λήξη της ειδικής διαχείρισης των εταιρειών του ν. 4307/2014, έως την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές και όχι αργότερα από την αναφερόμενη ημερομηνία.

κζ. Παρατείνεται, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η δυνατότητα παραχώρησης, χωρίς δημοπρασία, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού σε όμορα του αιγιαλού, της παραλίας, κ.λπ. ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα.

κη. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4797/2021 αναφορικά με τη διαδικασία της παρεχόμενης κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και φορείς που έχουν πληγεί από θεομηνία.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπεται διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, σε περιπτώσεις όπου η εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται βάσει εξατομικευμένων εκτιμήσεων από τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

κθ. Παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της οριζόμενης ημερομηνίας, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

λ. Παρατείνονται αυτοδίκαια, έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των οριζόμενων ημερομηνιών, οι συναφθείσες και ισχύουσες συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) που καλύπτουν ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ. Εισάγεται ρητή απαγόρευση μετατροπής των εν λόγω συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.(άρθρα 1-79)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. α.Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Δεκεμβρίου 2022.

β.Καθορίζονται:

-το ύψος της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης μεβάση την καταβαλλόμενη σύνταξη,

-το χρονικό διάστημα καταβολής.

γ.Προβλέπεται ειδικό καθεστώς κατάτη χορήγησητηςαναφερόμενης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.(άρθρο 80)

2. α.Παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, των αναφερόμενων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες έχουν απολεσθεί μέχρι την 1η.2.2023.

β. Καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει και το χρονικό διάστημα τοκοδοσίας.(άρθρο 81)

3. α.Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής των αναφερομένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, τα αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης, το επιβαλλόμενο επιτόκιο, τα παρεχόμενα στον οφειλέτη ευεργετήματα, οι περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης και οι συνέπειες αυτής.(άρθρο 82 και 83)

4.Υποχρεούνται, από την οριζόμενη ημερομηνία και εφεξής, να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον πρώην Ο.Γ.Α. (άρθρο 40 του ν. 4387/2016) τα μνημονευόμενα πρόσωπα που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 500kW, αντί μέχρι 100kW που ισχύει σήμερα.(άρθρο 84)

5.Επεκτείνεται TO πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 του ν. 4997/2022 περί ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, στις επιχειρήσεις του κλάδου της γουνοποιίας. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

-Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της οριζόμενης περιόδου, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων.

-Παρατείνονται μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία οι προθεσμίες

καταβολής δόσεων ρυθμίσεων προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., κ.λπ.(άρθρο 85)

6.Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης από τις μνημονευόμενες υπηρεσίες

της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) των βιβλιαρίων εργασίας (άρθρα 2, 4-9 του ν. 1077/1980), για τους μισθωτούς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κ.λπ.(άρθρα 86-88)

7.Τίθεται καταληκτική ημερομηνία σχετικά με τον χρόνο παράτασης των

συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου απασχολούμενων στους φορείς κοινωνικής πρόνοιας του άρθρου 34 του ν. 4578/2018.(άρθρα 89)

ΜΕΡΟΣ Δ’

1.Προβλέπεται η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022. Ειδικότερα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οφειλών προς τους δήμους, είτε σε τριάντα έξι (36) είτε σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με το οριζόμενο επιτόκιο.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης των οφειλετών στη ρύθμιση καθώς και οι οφειλές που εξαιρούνται, επιτρέπεται δε η υπαγωγή και των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την οριζόμενη ημερομηνία και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες πάγιες ρυθμίσεις.

Για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης ισχύουν όλα τα ευεργετήματα του ν.4611/2019 (άρθρα 110 - 117) και του ν. 4764/2020 (άρθρα 165 - 172), όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

β. Παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης, υπό τις ρητά οριζόμενες προϋποθέσεις και με όλα τα προβλεπόμενα ευεργετήματα, παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών [μέχρι εκατό (100) δόσεις, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των νόμων 4611/2019 και 4764/2020], οι οποίες απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την οριζόμενη ημερομηνία.(άρθρο 90)

2.Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4472/2017 σχετικά με το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.) και συγκεκριμένα:

α. Εντάσσονται στην Κατηγορία Β' μισθολογικής κατάταξης στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. και οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές και εθελόντριες καθώς και όσοι προέρχονται από Ανθυπασπιστές που έχουν μεταταχθεί στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών.

β. Αυξάνεται ο βασικός μισθός του 1ου Κλιμακίου της Γ' Κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. και προστίθεται στη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας αυτής και ο βαθμός του ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, που πληρούν τα οριζόμενα κριτήρια.

γ. Προβλέπεται η αύξηση του μισθολογικού κλιμακίου για τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), κατά το χρονικό διάστημα άνω των τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

δ. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν αναδρομικά από την 1η.1.2022. (άρθρο 91)


Πηγή: e-nomothesia.g