Από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Think Nature Summer School, με θέμα τις «Λύσεις βασισμένες στη Φύση», το οποίο διοργανώνει το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Οι «Λύσεις βασισμένες στη Φύση» (Nature-based solutions) είναι λύσεις οι οποίες εμπνέονται, υποστηρίζονται ή αντιγράφονται από τη φύση, και είναι δυνητικά ενεργειακές και αποδοτικές από πλευράς πόρων και ανθεκτικές στην αλλαγή.

Το summer school είναι μέρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος ThinkNature, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οποίου αποτελείται από εμπνευσμένες ομιλίες και συζητήσεις που θα καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στις Λύσεις βασισμένες στη Φύση
 • Ταξινόμηση των Λύσεων βασισμένων στη Φύση και πλεονεκτήματα πολλαπλών επιπέδων
 • Τεχνολογία και πρακτική – Βάση γνώσεων και καινοτόμες Λύσεις βασισμένες στη Φύση
 • Τεχνολογία και πρακτική – Εφαρμογή των Λύσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα
 • Τεχνολογία και πρακτική – Πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των λύσεων
 • Οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα
 • Μηχανισμοί πολιτικής και λήψης αποφάσεων
 • Μελλοντικές προοπτικές – Συζήτηση

Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν πάνω σε δύο περιπτωσιολογικές μελέτες: η πρώτη αφορά στην αποκατάσταση των αστικών κέντρων και συγκεκριμένα της πόλης των Χανίων και η δεύτερη στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, και συγκεκριμένα στο Παρατηρητήριο Κρίσιμης Ζώνης του ποταμού Κοιλιάρη.

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει:

 • κατάρτιση στα εργαλεία σχεδιασμού των Λύσεων βασισμένων στη Φύση,
 • προσδιορισμό των οφελών,
 • τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών για το σχεδιασμό εναλλακτικών λύσεων και
 • την αξιολόγηση των επιπτώσεων και υπέρβαση των εμποδίων.

Το summer school θα προσφέρει την ευκαιρία να ενισχυθούν οι αλληλεπιδράσεις και οι ανταλλαγές μεταξύ της επιστήμης, της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας ώστε να ενσωματωθούν οι διαθέσιμες γνώσεις στην πολιτική και στην πράξη. Οι συμμετέχοντες είναι επιστήμονες, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, χωροταξικοί σχεδιαστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τεχνικοί εμπειρογνώμονες, παράγοντες της αγοράς, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα: https://platform.think-nature.eu/content/thinknature-summer-school

Πηγή


Πηγή: pancreta.gr