Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Στοιχεία Φωνολογικής Ενημερότητας στη διδασκαλία της γλώσσας.

Διδασκαλία και υποστήριξη παιδιών με προβλήματα φωνολογικής ενημερότητας.

Ο τρόπος, που χρησιμοποιείται η γλώσσα προσδιορίζει το λειτουργικό στοιχείο της γλωσσικής λειτουργίας και αναφέρεται ως γλωσσική απόδοση (Πόρποδας: 2003). Είναι συχνό φαινόμενο πολλά παιδιά να παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή, οι οποίες πηγάζουν μεταξύ άλλων και από τις δυσκολίες στη Φωνολογική Ενημερότητα, δηλαδή την ικανότητα να κατανοήσουν τους ήχους, που αντιστοιχούν στα γράμματα, που χρησιμοποιούμε στον καθημερινό λόγο. Ένα τέτοιο φαινόμενο όμως χρίζει μιας πιο προσεκτικής και σχολαστικής ματιάς.

 • Φωνολογική Ενημερότητα στην Προσχολική και Πρώτη σχολική ηλικία.
 • Εκπαιδευτικές- Παιδαγωγικές παρεμβάσεις στην ύλη και τα σχέδια μαθήματος.
 • Προσθήκες και προσαρμογές στη λογοθεραπευτική παρέμβαση.
 • Αρχές Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής.

Ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν:

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων

Ειδικοί Παιδαγωγοί, Λογοθεραπευτές, Εκπαιδευτικοί τμημάτων υποδοχής

Φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων

Θεματικές ενότητες.

 • Γλώσσα και Γλωσσική Εξέλιξη
 • Δομικά στοιχεία της γλώσσας
 • Μεταγλωσσικές ικανότητες
 • Ορισμός φωνήματος – φθόγγου
 • Εισαγωγή στη φωνολογία και τη φωνητική
 • Φωνολογικό σύστημα και φωνολογική ανάπτυξη
 • Ορισμός της φωνολογικής ενημερότητας
 • Τομείς και στάδια ανάπτυξης
 • Σχέση φωνολογικής ενημερότητας και ανάγνωσης
 • Σχέση φωνολογικής ενημερότητας και γραφής

Εφαρμογές:

 • Σχεδιασμός και αρχές υλοποίησης δραστηριοτήτων ενίσχυσης της φωνολογικής ενημερότητας.
 • Δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά με προβλήματα λόγου και ομιλίας.
 • Προσαρμοσμένα σχέδια μαθήματος.

Δείτε περισσότερα εδώ