Καταπάτηση προσωπικών δεδομένων, προσβλητική συμπεριφορά, άσκηση βίας, δυσφήμιση. Οι απαγορευμένες πρακτικές των εταιρειών ενημέρωσης και οι δικαστικές αποφάσεις που δικαίωσαν πολίτες. Όσα ρητά προβλέπει ο νόμος και απροκάλυπτα καταστρατηγούνται

Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών ή αλλιώς "εισπρακτικές", ένα "σύστημα" που θεωρητικά ή έστω αρχικά δημιουργήθηκε, για να ενημερώνει -όπως φανερώνει το όνομά του- τους οφειλέτες τραπεζών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Πώς όμως απώλεσαν τον αρχικά προβλεπόμενο ρόλο τους, επιστρατεύοντας μεθόδους και υιοθετώντας αθέμιτες συμπεριφορές, τρομοκρατώντας τελικά τους καταναλωτές;AdTech Ad

Νομικό πλαίσιο και μάλιστα αυστηρό, που διέπει τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και τις γραμμές πάνω στις οποίες οφείλουν να κινούνται οι "εισπρακτικές", υπάρχει από το 2009, ενώ το 2012 ο νόμος έγινε ακόμη πιο αυστηρός, προβλέποντας επιπλέον αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες.

Ο νόμος ορίζει ρητά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επικοινωνούν, για να ενημερώσουν - και μόνο - τους οφειλέτες, τις βασικές αρχές που οφείλουν να ακολουθούν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μαζί τους και τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα τους, την προστασία του απορρήτου αυτών, την προστασία της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής τους.

Δυστυχώς όμως, πολλοί δανειολήπτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και την προστασία που τους δίνει ο νόμος, με αποτέλεσμα να ανέχονται συμπεριφορές εκ μέρους των εισπρακτικών, οι οποίες απαγορεύονται ρητά από τον νομοθέτη. Τα Ελληνικά Δικαστήρια έχουν εκδώσει πλήθος δικαστικών αποφάσεων, που δικαιώνουν δανειολήπτες και επιδικάζουν χρηματικά ποσά ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί.

Πριν λίγους μήνες μάλιστα, για πρώτη φορά κι εφόσον οι καταγγελίες ήταν μέχρι πρότινος μεμονωμένες, ξεκίνησε δικαστική έρευνα στο πλαίσιο προσπάθειας θωράκισης των πολιτών, ενόψει της εκχώρησης κόκκινων δανείων σε ξένα funds.

Το NEWS247 σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο δικηγόρο Δημήτρη Αναστασόπουλο, περιγράφουν το νομικό πλαίσιο, που ορίζει, ρυθμίζει και διέπει την Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Όσα ρητά ορίζει ο νόμος...

...ΚΑΙ ΑΠΡΟΚΑΛΗΠΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝΤΑΙ

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ν. 3758/2009 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4038/2012, οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα της δράσης τους στην αγορά με ταυτόχρονη διασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητας και της οικονομικής ελευθερίας των οφειλετών.

Περαιτέρω, η εν γένει επιχειρηματική δράση των Εταιρειών στην αγορά διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας.

Η παρέμβαση των Εταιρειών αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι δανειστών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών, κατ' εντολή και για λογαριασμό των δανειστών.

Σημειώνεται δε, πως η επικοινωνία και μόνο με τον οφειλέτη και ο διακανονισμός με αυτόν δεν οδηγούν σε αναγνώριση της οφειλής εκ μέρους του οφειλέτη.

Απαγορεύεται στους δανειστές η σύναψη σύμβασης με Εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο που τηρείται για τον σκοπό αυτό. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση εντολής ενημέρωσης για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περισσότερες πλην μίας Εταιρείες Ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται ρητά στις Εταιρείες να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες, όπως:

 1. Η, κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη, εμφάνιση των υπαλλήλων τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών.
 2. Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.
 3. Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.
 4. Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.
 5. Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.
 6. Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.
 7. Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.
 8. Οι κατ` οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς, όπως νοσοκομεία.
 9. Η όχληση των οικείων προσώπων του κατά την έννοια της περίπτωσης 4.
 10. Η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση εγγράφων που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα.
 11. Η οποιαδήποτε επικοινωνία που περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών.

Περαιτέρω:

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη από τις Εταιρείες ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και η ανάθεση μέρους ή της όλης δραστηριότητας αυτών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Πριν από κάθε ενέργεια Ενημέρωσης απαιτείται η από τον δανειστή προς τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η ενημέρωση του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην Εταιρεία συμφώνως και προς το άρθρο 11 του ν. 2472/1997, ως εκάστοτε αυτός ισχύει. 

Η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο.

Η τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο 10 ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη, από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες.

Οι δανειστές παρέχουν στις Εταιρείες μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών Οι Εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα των οφειλετών για τους σκοπούς, για τους οποίους διαβιβάσθηκαν τα δεδομένα από τον δανειστή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και για την υπεράσπιση δικαιώματος τους ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης δημόσιας αρχής.

Δεν επιτρέπεται στον δανειστή η ανάθεση εντολής για Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση ή διακανονισμό που τηρείται ή έχει παρέλθει ο χρόνος της παραγραφής.

Ο οφειλέτης δεν επιβαρύνεται με δαπάνες για την ανάθεση της Ενημέρωσης.

πηγή


Πηγή: pancreta